بودجه 150 میلیارد تومانی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مصوب شد