عاملان به آموزه‌های قرآن در گروه دلسوزان انقلاب قرار می‌‌گیرند