اتفاقی که برای نخستین بار وزارت ورزش در فوتبال ایران رقم زد!