رسیدگی به ۷۸ پرونده در یک گشت/ گرا‌ن‌فروشی بیشترین گزارش تخلف را داشت