شادروان سپانلو درباره ناصرحجازی و علی دایی چه گفت؟