تشریح حال عمومی صالحی از زبان پزشک معالجش/شرایط رئیس سازمان انرژی اتمی خیلی خوب است