استقبال گسترده از غرفه های همراه اول در نمایشگاه کتاب