رونمایی از کتب سه شهید شاخص/ دشمن با کتاب به جنگ کتاب آمده است