معلولی که با 130 اختراع، از خدا رفاقت، رضایت و جنت را می‌خواهد