زن مسلمان مجاهد انقلابی به عنوان یک الگو به جهان معرفی شود