تقدیر از بازیگر 101 ساله در جشن بازیگران خانه تئاتر