عابدینی معرفتی و مالی به من بدهکار است/از تیرماه به دنبال گزینه مورد نظرشان بودند