كسب رتبه سوم پايگاه امداد و نجات گلپايگان در استان اصفهان