خرید تضمینی محصولات کشاورزی جنوب کرمان از مرز 77 هزار تن گذشت