مجلس جدای از حاکمیت نیست/اینگونه طرح ها سقوط می کنند