دستگاه دیپلماسی کشورمان برای جلوگیری از اعدام شیخ نمر اقدام جدی انجام دهد/ فرهیختگان ندای مظلومیت شی