دلیل برکناری‌ام تصمیم شخصی سرپرست فدراسیون دوومیدانی بود