تکفیری‌ها به دنبال شعله‌ور ساختن جنگ فرقه‌ای بین شیعه و سنی هستند