وزیر نیرو: خاموشی برق در ایران 45 برابر استاندارد جهانی است