استاندار خراسان جنوبی از پایان طرح مطالعاتی راه آهن شرق کشور خبر داد