برگزاري همايش ملي گفتمان تئا‌تر ديني در خراسان شمالي