ماجدی، عنایتی و طالب لو در یک مدرسه دولتی حاضر شدند