واکنش فرانسه به مرگ سپانلو: یک دوست را از دست دادیم!