۱۹۰ هزار بن‌کارت دانشجویی در نمایشگاه تحویل داده شد