برگزاری نشست مشترک کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی وزارت علوم و دانشگاه یزد