حوزه‌های مشترک همکاری شهرداری تهران و وزارت بهداشت در بخش اورژانس