پرونده خانه‌های آلوده را شخصی نکنیم/ مشکل خانه‌های‌ آلوده با تعامل برطرف می‌شود