شهیدی که به عنوان مبلغ، اسلام و انقلاب را به مردم می شناساند