بروز اشتباه در حفاری میادین نفتی به دلیل ضعف در دانش ژئومکانیک