لزوم جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی