اعلام آمادگی برای واگذاری مسائل بهداشت شهر به شهرداری