هرگز استقلال و پرسپولیس را در این وضعیت ندیده بودم | سرخابی ها فکری به حال کنند