خداحافظی ژنرال آبی پوشان؛ شاید قبل از شهرآورد پایتخت/ قلعه‌نوئی به دربی هشتاد می رسد؟