برگزاری جشنواره بین المللی نشان فرهنگی شهریار در دانشگاه تبریز