معاون وزیر صنعت: اظهارنظر در مورد کیفیت خودروهای داخلی برعهده مردم است