ایده های پیشکسوتان در نظام تعلیم و تربیت به کار گرفته شود