کارگروه تدوین طرح ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری