شورای پول‌واعتبار در واگذاری تعیین نرخ سود کوتاه‌مدت به بانک‌ها تجدیدنظر کند