بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۴۴/ زنجان