«فیلم‌ شهر» برای دانشجویان رایگان شد/ نقد «پریدن از ارتفاع کم»