عرضه ترجمه‌ای تازه از «کمدی الهی»/ جوان‌ها دانته می‌خوانند اگر...