آل سعود بذر فتنه را بین مسلمانان انداخته است و نابود خواهد شد