محوریت اصلی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با معلمان و استادان است