کاهش نیافتن هزینه دیتا به بهانه جبران درآمد پیامک های حذف شده