همکاری سایپادیزل با بنز/قرارداد همکاری تا پایان سال نهایی می شود