انتقاد وزیر بهداشت از فرسودگی بیمارستان های پایتخت/آب تهران سالم است