وقتی کتاب سال جمهوری اسلامی را خمیر کردند/ رونمایی از شهر مردگان با سخنان فرزند شهید بهشتی