عذرخواهی وزیر بهداشت از مردم در صحن علنی شورای شهر/ توضیحات شهردار درباره اوین