قرار به جدایی قلعه نویی باشد، باید احترامش حفظ شود | اگر بازیکنان پیروز می شدند، هیات مدیره هم پول می