خداحافظی ژنرال آبی پوشان؛ شاید قبل از شهرآورد پایتخت/ قلعه نوئی به دربی هشتاد می رسد؟